Tag

Cowirking

Compass- Bitexco, HCMC

/ /
Chấp nhận bền vững và sự hợp tác tại trung tâm Bitexco

UpGen- Hochiminh

/ / /
Một trung tâm cho sự đổi mới cộng tác

Compass- Landmark 81, HCMC

/ /
Coworking linh hoạt để hỗ trợ cộng đồng kinh doanh của Compass