Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Việc bạn sử dụng trang web Union Architects bao gồm sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có trên trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản này mà không có bất kỳ sửa đổi, giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào. Việc bạn truy cập vào trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của trang web. Quyền truy cập và sử dụng Trang web là không thể chuyển nhượng. Union Architects có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận người dùng này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Người dùng sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi hoặc sửa đổi nào như vậy và nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Thỏa thuận người dùng. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chủ của mình rằng Thỏa thuận người dùng đã được sửa đổi và cung cấp liên kết đến Thỏa thuận người dùng sửa đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi chúng tôi đăng thay đổi, điều đó có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới được thêm vào.

BẢN QUYỀN & THƯƠNG HIỆU

Việc truy cập và sử dụng bất kỳ phần nào của văn bản, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, ảnh chụp, tài liệu được đăng trên trang web và bất kỳ tệp nào khác trên trang web này đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây: (i) Tất cả nội dung trên trang web này được bảo vệ bởi luật Bản quyền. Trang web và tất cả các tài liệu có trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, hình ảnh, từ ngữ, văn bản, phần mềm, tài liệu, âm thanh và video clip, v.v. (sau đây gọi là “tài liệu”), được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác bao gồm các luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và việc bạn sử dụng nó dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm. Union Architects, khách hàng và các bên thứ ba khác đã ký kết thỏa thuận/thỏa thuận với công ty trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc đã có được tất cả các quyền đối với các tài liệu có trong trang web. Union Architects nghiêm cấm việc sao chép, sửa đổi, tải xuống, bóp méo và phân phối bất kỳ tài liệu nào trên trang web. Bất kỳ việc khai thác tài liệu nào được đăng trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản đều bị cấm.(ii) Không có nội dung nào trong trang web này được hiểu là cấp, bằng ngụ ý, sự ngăn cản hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền hoặc bất kỳ lợi ích nào để sử dụng bất kỳ Thương hiệu nào được hiển thị trên trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể sở hữu các Thương hiệu được hiển thị trên trang web. Mọi hành vi sử dụng trái phép Thương hiệu đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý không sử dụng tên hoặc logo của công ty hoặc bất kỳ Thương hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại, có thể gây nhầm lẫn/nghi ngờ về việc liệu công ty có phải là nguồn, nhà tài trợ, người chứng thực hoặc liên kết với bất kỳ sản phẩm nào không. hoặc dịch vụ. Bạn cũng đồng ý không sử dụng tên công ty hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào để gợi ý sai lệch hoặc đánh lừa bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạn và công ty. Ngoài ra, bạn không được sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của công ty và/hoặc hiển thị trên trang web theo bất kỳ cách nào nhằm chê bai hoặc làm mất uy tín của chúng tôi hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của công ty, khách hàng và khách hàng của công ty cũng như các quyền của các bên hiện hành khác.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho công ty, cán bộ, nhân viên và đại lý của công ty không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, hành động, vụ kiện, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí pháp lý hợp lý) do bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều khoản này Thỏa thuận người dùng hoặc việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu được bảo vệ nào

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Công ty từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào (rõ ràng, ngụ ý hoặc cách khác) liên quan đến trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào . Cả công ty và bất kỳ nhà cung cấp nội dung nào đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, kịp thời, đầy đủ của nội dung. Công ty không đảm bảo bất kỳ lỗi hoặc gián đoạn truy cập miễn phí. Công ty sẽ nỗ lực, tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng trang web không có virus.